goedgekozen800800.png
gaat voor kwaliteit
Gemeentelijk onderwijs
De leerlingencijfers stijgen ieder jaar.
goedgekozen800800.png
in samenwerking met OVSG
Een project van KOOGO
Koepel van Ouderverenigingen van het Officieel gesubsidieerd Onderwijs
Onderwijssecretariaat voor Steden en Gemeenten

Goed Gekozen

Wat betekent Goed Gekozen voor jouw kind?

"Jouw gemeente meent het met de toekomst van kinderen en jongeren. Daarom richt ze zelf onderwijs in."

In het gemeentelijk onderwijs staat de leerling centraal. Dat klinkt als een open deur intrappen, maar het is meer dan een gratuite slogan. Elke leerling krijgt het onderwijs dat bij hem of haar past, dat aansluit bij zijn of haar ontwikkeling en dat optimale kansen op ontplooiing geeft. 

Om dit te realiseren, moet je je leerlingen door en door (leren) kennen. Daarom zijn we als onderwijs van de gemeente goed geplaatst: we kennen onze gezinnen goed, weten wie nieuw is, werken ook op andere domeinen aan sociale cohesie en welbevinden, … Zo verzekeren we al onze kinderen van een goede start van en een optimale begeleiding in hun schoolloopbaan. 'Al onze kinderen'? Welja, het gemeentelijk heet iedereen welkom en sluit niemand uit!

Dat doen we door diverse types onderwijs aan te bieden, bijv. met het democratisch leerplichtonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs. We geven volwassenen de kans om levenslang en levensbreed te leren via het volwassenenonderwijs.

Op die manier investeert het gemeentelijk onderwijs in kinderen, jongvolwassenen en volwassenen. 

Wij investeren in de toekomst.  

"De gemeenteschool staat niet alleen, ze werkt samen met gemeentelijke diensten voor de ontwikkeling van jouw kind."

  
Onderwijs is één van de diensten die een gemeente aanbiedt. De gemeentelijke organisatie heeft daarnaast een waaier aan goed uitgebouwde diensten voor sport, cultuur, de bib, veiligheid en preventie, onderhoud, kinderopvang, … die met de school kunnen samenwerken. Dat maakt dat de gemeenteschool ingebed is in een goed geolied geheel van diensten waarop ze kan rekenen en mee samenwerken.

  
De gemeente stimuleert op diverse plaatsen ook een intensiever samenwerkingsverband tussen school en organisaties in wat we de 'Brede School' noemen. De concrete acties verschillen van gemeente tot gemeente: samenwerking met jeugdverenigingen om de infrastructuur van de school te kunnen gebruiken, netwerken met culturele organisaties om cultuurparticipatie voor kinderen en jongeren te verhogen, enz. De gemeente neemt hier haar taak van regisseur ten volle op. Zo werken domeinen als onderwijs, welzijn, jeugd, cultuur, … goed samen voor één gemeenschappelijk doel: de maximale ontwikkelings- en leerkansen van àlle kinderen bevorderen. 

 

"De gemeente kent de noden van haar inwoners, ook op onderwijsvlak."

 In 2003 bracht het kerntakendebat, een akkoord tussen het Vlaams, provinciaal en lokaal bestuursniveau, de discussie op gang over welk niveau de aangewezen inrichter van officieel basisonderwijs is. De conclusie was dat de gemeente hiervoor het meest geschikt is. Op dit moment organiseren 263 gemeenten (of 80 %) in het Vlaamse en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onderwijs. De rol van een lokaal bestuur bestaat erin om dienstverlening voor de burgers uit te bouwen, en onderwijs is daar een essentieel element van.

De gemeentelijke school is ook een garantie dat 'samenleving' en 'onderwijs' goed op elkaar afgestemd blijven. Onze gemeentelijke scholen zijn goed geplaatst om diverse maatschappelijke uitdagingen te detecteren: armoede, sociale ongelijkheid, diversiteit, meertaligheid. Maatschappelijke vragen (bv. kinderopvang) komen op de school af en de school probeert daarop een antwoord te geven. Mede via onze scholen houden de gemeentelijke besturen de vinger aan de pols van wat er leeft bij hun bewoners. Op hun beurt krijgen bewoners via de school weet van de dynamiek en de nieuwe projecten die de gemeente of stad ontwikkelt. Zo leert de gemeente haar burgers goed kennen, en vice versa.

In samenwerking met andere diensten kunnen onze scholen oplossingen voor die uitdagingen helpen uitwerken. Scholen zijn goed geplaatst omdat kwetsbare gezinnen een groot vertrouwen en een lage drempel ervaren naar de school van hun kinderen toe. Op die manier is de gemeentelijke school een essentiële schakel in armoedebestrijding en gelijke kansen.

Daarnaast is een school veel meer dan een onderwijs- of opvoedingsinstelling. Het is de plaats waar ouders, leerlingen, cursisten, grootouders, leraren, buren, handelaars uit de buurt … elkaar kunnen ontmoeten. De school is een ankerpunt in het sociale weefsel van de buurt, gemeente of stad. Ze vormt een cruciale schakel in de samenlevingsopbouw. Het is dan ook logisch dat gemeentebesturen onderwijs als een kerntaak zien.

"Zowel ouderwerkingen als schoolteams kunnen rekenen op begeleiding en ondersteuning."

  
Om kwaliteit te kunnen blijven garanderen in een veranderende omgeving, professionaliseren directies en schoolteams zich voortdurend. Bij de uitbouw van kwaliteitszorg kunnen scholen een beroep doen op de ondersteuning door de pedagogische begeleidingsdiensten van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs.

 

"Ouders hebben vertrouwen in de kwaliteit van het gemeentelijk onderwijs. De leerlingencijfers stijgen ieder jaar"

  
Ons kwaliteitsvol onderwijs dat beantwoordt aan de door de Vlaamse overheid opgelegde eindtermen en ontwikkelingsdoelen. Onze scholen werken met officiële leerplannen, bijna altijd zijn dat de door OVSG ontwikkelde en door de onderwijsinspectie goedgekeurde leerplannen. De vrije keuze tussen de erkende godsdiensten en niet-confessionele zedenleer is gegarandeerd.

 Goed onderwijs en een goede organisatie staan of vallen met het team. Het team is het kapitaal van de school. Daarom investeert de gemeente in een effectief personeelsbeleid en maakt daarbij gebruik van de moderne instrumenten van personeelsmanagement. Een goed personeelsbeleid leidt tot de realisatie van een kwaliteitsvolle schoolpraktijk en daar wordt iedereen beter van: de lerende, elk teamlid en de school of het centrum als professionele leergemeenschap.

Gemeentelijke scholen geven medezeggenschap aan personeel, ouders en leerlingen en stimuleren de betrokkenheid. Een zinvolle participatie komt immers de leer- en ontwikkelingskansen van de leerlingen ten goede.

 

"Het gemeentelijk net ontwikkelt de sterke OVSG-eindtoets waar 800 scholen aan deelnemen. Dat geeft ook jou zekerheid."

  
Sinds 1995 ontwerpt en organiseert de begeleidingsdienst basisonderwijs van het OVSG (Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap) een eindtoets voor het basisonderwijs.

De OVSG-toets is een proef voor de leerlingen van het zesde leerjaar. Elk jaar opnieuw maakt een team van medewerkers een nieuwe toets rond een centraal thema. Opmerkelijk is dat de OVSG-toets alle leergebieden en domeinen van de basisschool toetst. Dit gebeurt aan de hand van schriftelijke en praktische proeven.

Aan de hand van de resultaten van de toets kunnen scholen zich een beeld vormen van hun werking en daarmee planmatig aan de slag gaan.

 

 

 

Goed Gekozen!

Een project van KOOGO

in samenwerking met OVSG

met de steun van Belfius

Overzicht

Wie kan deelnemen? Hoe begin je er aan? Wat houdt dit zoal in?

'Goed Gekozen!' 

 

heeft als doel elke gemeentelijke school, zijn ouders, leerkrachten en directie te steunen in hun terechte keuze voor het gemeentelijk onderwijs

Elke gemeentelijke school kan zich opgeven voor het project.

Wie kan het opstarten?

Zowel ouderwerking, schoolteam als inrichtende macht kunnen de motor zijn achter het lokale initiatief. De voorwaarde is wel dat iedereen er achter moet staan. Dit betekent dat het door de hele school moet gedragen worden.

 'Goed Gekozen!' wil een hart onder de riem steken van al wie kiest voor het gemeentelijk onderwijs.

  • Jouw gemeente meent het met de toekomst van kinderen en jongeren. Daarom richt ze zelf onderwijs in. 
  • De gemeente kent de noden van haar inwoners, ook op onderwijsvlak.
  • Zowel ouderwerkingen als schoolteams kunnen rekenen op begeleiding en ondersteuning.
  • Het gemeentelijk net ontwikkelt de sterke OVSG-eindtoets waar 800 scholen aan deelnemen. Dat geeft ook jou zekerheid.
  • Ouders hebben vertrouwen in de kwaliteit van het gemeentelijk onderwijs. De leerlingencijfers stijgen ieder jaar.
  • De gemeenteschool staat niet alleen, ze werkt samen met gemeentelijke diensten voor de ontwikkeling van jouw kind.

 

Deelnemen als gemeentelijke school is heel eenvoudig.

 

Hoe kan je het project opstarten?

Door in te schrijven op dit project geeft de school te kennen dat zij een ‘GOED GEKOZEN!’-school wenst te worden.

KOOGO levert een basispakket aan voor de nieuw ingeschreven ouders.

De school wordt vermeld op de website ‘GOED GEKOZEN!’ en krijgt het nodige digitale materiaal om ook op hun eigen website de link en de zichtbaarheid van het project te ondersteunen.

Ouderwerkingen worden aangespoord om naar aanleiding van het project een goed praktijkvoorbeeld in te dienen. Hierdoor kunnen zij het basispakket van de school vergroten. 

Basispakketten maar ook de items afzonderlijk kunnen steeds worden bijbesteld aan kostprijs.

Onze gadgets zijn zeker 'GOED GEKOZEN'

Onze keuze viel op een brooddoos, potlood en praktisch notablok/bladwijzer.Voor de ouderwerking en het schoolteam is er ook een 'GOED GEKOZEN' T-shirt.

Hoe komen deze gadgets in jullie bezit?

Iedere school die zich opgeeft als 'Goed Gekozen!'-school heeft recht op een gratis basispakket ter waarde van 70 euro.

Een basispakket bestaat uit :

  •  5 Tshirts (voor ouderwerking) - Prijs T-shirt : 3 euro
  • 10 brooddozen (voor nieuwe ouders) - Prijs brooddoos : 3 euro
  • 25 notaboekjes - Prijs notaboekje 0,75 euro
  • 25 potloden - Prijs potlood 0,25 euro

Totaalprijs per basispakket : 70 euro (deze prijzen zijn voorlopig nog onder voorbehoud omdat sommige zaken nog in onderhandeling zijn)

Het eerste basispakket wordt aangeboden door KOOGO en dit in samenwerking met OVSG en de steun van BELFIUS

Er kunnen extra basispakketten worden besteld aan kostprijs. Het is tevens mogelijk om items apart aan te kopen.

 

Contacteer ons

Inschrijven voor ons project? Of een vraag over dit project? Laat het ons weten

Neem contact met KOOGO

Meer te weten komen over ons project?


In de rubriek Meer weten of Goed Gekozen voor wordt alles nog eens duidelijk uitgelegd.

Adres

Ravensteingalerij 27 bus 8 1000 Brussel

+32 486 87 09 41

+84 012 345 6789

Inschrijven is makkelijk

Elke gemeentelijke school kan deelnemen aan dit project

Wij gebruiken het instellingsnummer van de school als referentie. Mocht jouw gemeentelijke, stedelijke of provinciale school niet voorkomen in de lijst gelieve contact op te nemen met KOOGO.